ZAPISNIK SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE ZAPISNIKA SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
KLIKNITE OVDE

 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE IZVEŠTAJA SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
KLIKNITE OVDE

 

 DONETE ODLUKE I REZULTATI GLASANJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE DONETIH ODLUKA I REZULTATA GLASANJA
KLIKNITE OVDE

 

 POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE POZIVA ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 27.06.2014
KLIKNITE OVDE

 OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENJA O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA
KLIKNITE OVDE

 

 FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA
KLIKNITE OVDE

 

 

PREDLOG DODATNIH TAČAKA ZA

DNEVNI RED SKUPŠTINE AKCIONARA

ZAKAZANE ZA 27.06.2014

ZA PREGLED I PREUZIMANJE PREDLOGA DODATNIH TAČAKA ZA DNEVNI RED SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 27.06.2014
KLIKNITE OVDE

 

 

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU A.D.”BUDUĆNOST” BAČKA PALANKA DANA 27.06.2014

ZA PREGLED I PREUZIMANJE POZIVA ZA REDOVNU SKUPŠTINU A.D.”BUDUĆNOST” BAČKA PALANKA DANA 27.06.2014
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR PUNOMOĆJA ZA GLASANJE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA PUNOMOĆJA ZA GLASANJE
KLIKNITE OVDE

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PREDLAGANJU DNEVNOG REDA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA O PREDLAGANJU DNEVNOG REDA
KLIKNITE OVDE

 

 

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANJE PITANJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANJE PITANJA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA O NAČINU GLASANJA
KLIKNITE OVDE

PROCEDURA ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA ZA GLASANJE U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

 

FORMULAR ZAJEDNIĆKO PUNOMOĆJE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE

KLIKNITE OVDE

 

IZVEŠTAJ O PREUZIMANJU AKCIJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE IZVEŠTAJA O PREUZIMANJU AKCIJA
KLIKNITE OVDE

 

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2013 GODINU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O POSLOVANjU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2013 GODINU
KLIKNITE OVDE

 

 

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU A.D.”BUDUĆNOST” BAČKA PALANKA DANA 28.06.2013

ZA PREGLED I PREUZIMANJE POZIVA ZA REDOVNU SKUPŠTINU A.D.”BUDUĆNOST” BAČKA PALANKA DANA 28.06.2013
KLIKNITE OVDE

FORMULAR PUNOMOĆJA ZA GLASANjE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA PUNOMOĆJA ZA GLASANJE
KLIKNITE OVDE

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA ZA GLASANJE U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

OBAVEŠTENJE AKCIONARA O NAČINU GLASANjA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARA O NAČINU GLASANJA
KLIKNITE OVDE

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLjANjE PITANjA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLjANjE PITANjA
KLIKNITE OVDE

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PREDLAGANjU DNEVNOG REDA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PREDLAGANjU DNEVNOG REDA

KLIKNITE OVDE

PROCEDURA ZA GLASANjE PREKO PUNOMOĆNIKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA
KLIKNITE OVDE

FORMULAR ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE
KLIKNITE OVDE

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012

AD BUDUĆNOST BAČKA PALANKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE ODLUKA I REZULTATA GLASANJA
 KLIKNITE OVDE

DONETE ODLUKE I REZULTATI GLASANJA
SA REDOVNE SKUPŠTINE
A.D. “BUDUĆNOST“ BAČKA PALANKA

KOJA JE ODRŽANA 28.06.2012 GODINE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE ODLUKA I REZULTATA GLASANJA
 KLIKNITE OVDE

 

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA
A.D. "BUDU
ĆNOST" BAČKA PALANKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE DOKUMENTA

 KLIKNITE OVDE