ARHIVA

OBJAVLJENIH DOKUMENATA

 

OBAVESTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVESTENJA AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
KLIKNITE OVDE

 

 

IZVEŠTAJ SA ODRZANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE IZVEŠTAJA SA ODRZANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KLIKNITE OVDE

 

ZAPISNIK SA ODRZANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE ZAPISNIKA SA ODRZANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

DONETE ODLUKE I REZULTATI
GLASANJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
DONETIH ODLUKA I REZULTATA GLASANJA
KLIKNITE OVDE

 

ODLUKA
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

 A.D. „BUDUĆNOST“ BAČKA PALANKA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

 A.D. „BUDUCNOST“ BACKA PALANKA
KLIKNITE OVDE

 

ODLUKA

O USVAJANjU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SKUPŠTINE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE ODLUKE

O USVAJANjU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SKUPŠTINE
KLIKNITE OVDE

 

ODLUKU

O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE ODLUKU

O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
KLIKNITE OVDE

 

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU

SKUPŠTINE AKCIONARA

A.D. BUDUĆNOST BAČKA PALANKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE POZIVA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. BUDAĆNOST BAČKA PALANKA
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR ZA GLASANjE AKCIONARA U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA ZA GLASANjE AKCIONARA U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR - PUNOMOĆJE ZA GLASANjE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA - PUNOMOĆJE ZA GLASANjE
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR - ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA - ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE
KLIKNITE OVDE

 

PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
PROCEDURE I UPUTSTVE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANjE PITANJA I DOBIJANjA ODGOVORA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANjE PITANJA I DOBIJANjA ODGOVORA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA
KLIKNITE OVDE

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

БУДУЋНОСТ АД БАЧКА ПАЛАНКА
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

БУДУЋНОСТ АД БАЧКА ПАЛАНКА

KLIKNITE OVDE

ZAPINIK SA ODRŽANE REDOVNE

SEDNICE SKUPŠTINE AKIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
ZAPISNIKA SA ODRŽANE REDOVNE

SEDNICE SKUPŠTINE AKIONARA
KLIKNITE OVDE

 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE

SEDNICE SKUPŠTINE AKIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
IZVEŠTAJA SA ODRŽANE REDOVNE

SEDNICE SKUPŠTINE AKIONARA
KLIKNITE OVDE

 

ODLUKE I REZULTATI GLASANJA SA ODRŽANE REDOVNE

SEDNICE SKUPŠTINE AKIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
ODLUKE I REZULTATI GLASANJA SA ODRŽANE REDOVNE

SEDNICE SKUPŠTINE AKIONARA
KLIKNITE OVDE

 

 

ODLUKA

O utvrdivanju Predloga Odluke Skupštine akcionra

A.D."Bududnost"Bačka Palanka

o usvajanju lzveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva

(Godišnji Izveštaj)

za poslovnu 2016.godinu
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
ODLUKE

O utvrdivanju Predloga Odluke Skupštine akcionra

A.D."Bududnost"Bačka Palanka

o usvajanju lzveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji Izveštaj) za poslovnu 2016.godinu
KLIKNITE OVDE

 

ODLUKA

O utvrdivanju Predloga Odluke o izboru Predsednika Skupštine

A.D."Bududnost"Bačka Palanka
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
ODLUKE o utvrdivanju Predloga Odluke o

izboru Predsednika Skupštine

A.D."Bududnost"Bačka Palanka
KLIKNITE OVDE

 

OBAVESTENJE O DANU AKCIONARA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
OBAVESTENJA O DANU AKCIONARA
KLIKNITE OVDE

 

Potvrda o primljenoj registraciji APR - 26.5.2017.
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
Potvrde o primljenoj registraciji APR - 26.5.2017.
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR ZA GLASANjE AKCIONARA U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA ZA GLASANjE AKCIONARA U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR - PUNOMOĆJE ZA GLASANjE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA - PUNOMOĆJE ZA GLASANjE
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR - ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA - ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE
KLIKNITE OVDE

 

PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
PROCEDURE I UPUTSTVE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANjE PITANJA I DOBIJANjA ODGOVORA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANjE PITANJA I DOBIJANjA ODGOVORA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA
KLIKNITE OVDE

 

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU

SKUPŠTINE AKCIONARA

A.D. BUDUĆNOST BAČKA PALANKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE POZIVA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. BUDAĆNOST BAČKA PALANKA
KLIKNITE OVDE

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2016 GODINU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2016 GODINU
KLIKNITE OVDE

 

PONUDA ZA STICANjE

SOPSTVENIH AKCIJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE

PONUDE ZA STICANjE SOPSTVENIH AKCIJA
KLIKNITE OVDE

 

 

ZAPISNIK SA ODRŽANE SKUPŠTINE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE

ZAPISNIKA SA ODRŽANE SKUPŠTINE
KLIKNITE OVDE

 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE SA ODLUKAMA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE

IZVEŠTAJA SA ODRŽANE SKUPŠTINE SA ODLUKAMA
KLIKNITE OVDE

 

GODISNjI DOKUMENT O OBJAVLjENIM INFORMACIJAMA

BUDUCNOST AD BACKA PALANKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
GODISNjEG DOKUMENTA O OBJAVLjENIM INFORMACIJAMA

BUDUCNOST AD BACKA PALANKA
KLIKNITE OVDE

 

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU

SKUPŠTINE AKCIONARA

A.D. BUDUĆNOST BAČKA PALANKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE POZIVA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. BUDAĆNOST BAČKA PALANKA
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR ZA GLASANjE AKCIONARA U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA ZA GLASANjE AKCIONARA U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR - PUNOMOĆJE ZA GLASANjE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA - PUNOMOĆJE ZA GLASANjE
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR - ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE
FORMULARA - ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE
KLIKNITE OVDE

 

PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA
ZA PREGLED I PREUZIMANJE
PROCEDURE I UPUTSTVE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANjE PITANJA I DOBIJANjA ODGOVORA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANjE PITANJA I DOBIJANjA ODGOVORA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA
KLIKNITE OVDE

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2015 GODINU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2015 GODINU
KLIKNITE OVDE

 

 

IZVEŠTAJ O STICANjE SOPSTVENIH AKCIJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE IZVEŠTAJA O STICANjE SOPSTVENIH AKCIJA
KLIKNITE OVDE

 

 

PONUDA ZA STICANjE SOPSTVENIH AKCIJA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE PONUDE ZA STICANjE SOPSTVENIH AKCIJA
KLIKNITE OVDE

 

JAVNOBELEŽNIČKI ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

BUDUĆNOST AD BAČKA PALANKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE JAVNOBELEŽNIČKI ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA BUDUĆNOST AD BAČKA PALANKA
KLIKNITE OVDE

 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

BUDUĆNOST AD BAČKA PALANKA SA DONETIM ODLUKAMA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE IZVEŠTAJA SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA BUDUĆNOST AD BAČKA PALANKA SA DONETIM ODLUKAMA
KLIKNITE OVDE

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2014 GODINU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2014 GODINU
KLIKNITE OVDE

 

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O OBJAVLjENIM INFORMACIJAMA ZA 2014 GODINU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2014 GODINU
KLIKNITE OVDE

 

ODLUKA O SAZIVANJU SEDNICE GODIŠNjE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE ODLUKE O SAZIVANJU SEDNICE GODIŠNjE SKUPŠTINE AKCIONARA
KLIKNITE OVDE

 

POZIV ZA SEDNICU GODIŠNjE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE POZIVA ZA SEDNICU GODIŠNjE SKUPŠTINE AKCIONARA
KLIKNITE OVDE

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA PREDLAGANjE DOPUNE DNEVNOG REDA
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O NAČINU GLASANjA U ODSUSTVU
KLIKNITE OVDE

 

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANjE PITANjA I DOBIJANjU ODGOVORA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE OBAVEŠTENjA AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLjANJE PITANjA I DOBIJANjU ODGOVORA
KLIKNITE OVDE

PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANjE PREKO PUNOMOĆNIKA

ZA PREGLED I PREUZIMANJE PROCEDURE I UPUTSTVA ZA GLASANjE PREKO PUNOMOĆNIKA
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR
ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA ZAJEDNIČKO PUNOMOĆJE
KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR
ZA GLASANjE U ODSUSTVU

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA ZA GLASANjE U ODSUSTVU

KLIKNITE OVDE

 

FORMULAR
PUNOMOĆJE ZA GLASANjE

ZA PREGLED I PREUZIMANJE FORMULARA PUNOMOĆJE ZA GLASANjE
KLIKNITE OVDE